תקנון הרשמה לרשימת תפוצה ולרכישת מוצרים דיגיטליים- 

אקורד יעוץ והדרכה בע"מ

האדר 4 חדרה

הוראות תקנון זה יחולו על כל התקשורת בין אקורד יעוץ והדרכה בע"מ (להלן "אקורד"), לבין המקבל של המידע (להלן: "המשתמש") כולל הודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן: "הודעות"), וכולל רכישת מוצרי מידע דיגיטליים (להלן: "מוצרים").

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

ההרשמה לרשימות תפוצה של אקורד מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של אקורד (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים.

כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור אקורד תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר. הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא תהא אקורד חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי אקורד המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

 

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה ולא על ידי שליחת הודעה במייל או בפקס לנותן השרות. הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, אקורד לא תדרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת. הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה.

 

המשתמש מסיר כל אחריות מאקורד לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מאקורד עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

 אקורד מתחייבת לשמור את הפרטיות של המשתמש, ומבטיחה לא להעביר את הפרטים של המשתמש לשום גורם חיצוני. 


 

זכויות יוצרים ושימוש במידע ובתכנים

 

המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של אקורד ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

 המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי אקורד בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע. 

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפי אקורד בעניין התכנים. המשתמש מסיר מאקורד כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מאקורד כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

 

מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה לא יתאפשר לאחר ביצוע התשלום, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין הצדדים, או הוגדר אחרת בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / ביחס למוצר האחר שאליו מתייחס התשלום.

  

מפעיל המערכת שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות ו/או הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, כמו גם את כל הפעילות במערכת בכל עת ומכל סיבה שהיא, באופן זמני או לצמיתות ו/או בכל אופן שייראה לה, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה, הודעה ו/או חובה אחרת. מובהר, כי חסימה כאמור לא תגרע מתנאי הסכם זה בכל הקשור להתחייבויותיך כלפי מפעיל המערכת, אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בין הצדדים.

 

הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת מינוי, מוצר ו/או שירות תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב. בוטל אמצעי החיוב ו/או לא נפרע מלוא התשלום מכל סיבה אחרת, יגרור הדבר חיוב בגין כל הוצאה שתיגרם למפעיל המערכת לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד, אשר אליהם תצטרף ריבית פיגורים של 5% לכל חודש פיגור.

 

ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו, לא תעלה אחריותה על סך של 1,000 ₪ או מחצית הסכום ששולם על ידך למערכת, לפי הנמוך מבין השניים. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן לך, לפי שיקול דעת מפעיל המערכת משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותו כנגדך ו/או כנגד כל מי מטעמך.